INNOINFO:

RPIC Poprad - Informačno-poradenské miesto (INNOINFO) Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica, www.upv.sk

Podnikatelia, ponúknite niečo nové, originálne a získate výraznú konkurenčnú výhodu!

IMnoho podnikov žije z nápadov a inovácií, no tie je potrebné účinne ochrániť pred zneužitím, kopírovaním, rozkrádaním. Priemyselnoprávnou ochranou – patentom, úžitkovým vzorom, ochrannou známkou alebo dizajnom, ako aj voľbou vhodnej podnikateľskej stratégie si dokážete výhodnejšie postavenie nielen udržať, ale môžete sa brániť aj proti napodobovaniu svojich produktov.

http://www.upv.sk/?informacne-centrum

Kľúčovým marketingovým nástrojom súčasnosti sú ochranné známky. Svojou schopnosťou odlíšiť výrobky a služby od konkurenčných produktov prispievajú k budovaniu imidžu a reputácie firmy v očiach spotrebiteľov. Značka sa stáva synonymom kvality a pomáha zorientovať sa v množstve ponúkaného tovaru.
Registráciou ochrannej známky získate výlučné právo označovať takouto ochrannou známkou tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná. V prípade, že dôjde k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, môžete sa domáhať zákazu ďalšieho porušovania práv a žiadať aj primerané zadosťučinenie.

http://www.upv.sk/swift_data/source/dokumenty_na_stiahnutie/informacne_brozury_letaky/infoleta
ky_1.pdf

Dobré nápady sú často kopírované, a tak strácajú podnikateľskú hodnotu. Technické riešenia je možné chrániť pred konkurenciou buď utajením (keď nie je viditeľná ich funkčná stránka; „zamknúť do trezoru“) alebo ochranou patentom, resp. úžitkovým vzorom. Priemyselnoprávnou ochranou však získate monopol na využívanie výsledkov tvorivej činnosti zamestnancov a vymožiteľnosť týchto práv je podstatne lepšia než napr. vymožiteľnosť práv obchodného tajomstva.

http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/dokumenty_na_stiahnutie/informacne_brozury_letaky/
patent_infoletak.pdf

http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/dokumenty_na_stiahnutie/informacne_brozury_letaky/
uzitkovy_vzor_infoletak.pdf

Dizajn chráni vzhľad výrobku, jeho estetickú stránku. Atraktívny a pôsobivý dizajn sa stáva pre zákazníka jedným z hlavných kritérií pri výbere produktov.
Zápisom dizajnu do registra získate výlučné práva. Ak konkurencia použije váš dizajn bez súhlasu, máte právo brániť sa, pripadne sa domáhať aj náhrady škody spôsobenej zásahom do vašich práv.

http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/dokumenty_na_stiahnutie/informacne_brozury_letaky/
dizajn_infoletak.pdf