KLIENTI RPIC Poprad:

Cieľové skupiny

I. Začínajúci podnikatelia najmä z radov nezamestnaných.
II. Uchádzači a záujemcovia o zamestnanie.
III. Existujúci podnikatelia v oblasti výroby, služieb a obchodu.
IV. Predstavitelia verejného sektora, najmä miestnej samosprávy.
V. Zahraniční projektoví partneri z členských krajín EÚ a zo zámoria.


Kto je MSP - malý a stredný podnikateľ

Podľa § 10 Zákona o štátnej pomoci č. 231/1999 Z.z. sa rozumie:
1. malým podnikateľom podnikateľ, ktorý:

 • zamestnáva menej ako 50 zamestnancov,
 • dosahuje ročný obrat najviac 7 000 000 EUR, alebo vykazuje v účtovnej závierke hospodársky výsledok najviac 5 000 000 EUR,
 • je ekonomicky nezávislý

2. stredným podnikateľom podnikateľ, ktorý:

 • zamestnáva menej ako 250 zamestnancov,
 • dosahuje ročný obrat najviac 40 000 000 EUR, alebo vykazuje v účtovnej závierke hospodársky výsledok najviac 27 000 000 EUR,
 • je ekonomicky nezávislý

3. ekonomicky nezávislým podnikateľom podnikateľ, u ktorého:

 • podiel iných podnikateľov ako malých a stredných podnikateľov na základnom imaní alebo na hlasovacích právach nie je 25% a viac,
 • podiel takých malých podnikateľov a stredných podnikateľov, ktorých zakladateľmi sú iní podnikatelia ako malí podnikatelia a strední podnikatelia, na základnom imaní alebo na hlasovacích právach nie je25% a viac,
 • sú preukázateľne zistené vlast. vzťahy na účely overenia splnenia podmienok podľa
  bodov 1 a 2