PROFIL CENTRA:

Poslanie

Poslaním RPIC Poprad je podporovať jeho projektových partnerov zastupujúcich verejný a súkromný sektor, v spoločnom úsilí o realizáciu pozitívnej zmeny ekonomického potenciálu regiónu Tatier a to takým spôsobom, aby toto úsilie napomáhalo trvalo udržateľnému rozvoju tohto regiónu a prispievalo k rastu kvality života jeho stálych obyvateľov.


Vízia

1. RPIC Poprad bude v roku 2013 dynamicky sa rozvíjajúcou mimovládnou organizáciou poskytujúcou atraktívne spektrum produktov modulárnej štruktúry profesionálne zostavených na báze poradenských, vzdelávacích, informačných, finančných a ďalších služieb určených na podporu rozvojových iniciatív partnerstva verejného, súkromného a mimovládneho sektora v regióne Tatier.

2. Centrum bude plne integrované do medzinárodných projektových iniciatív siete rozvojových agentúr členských krajín Európskej únie s dominantným zameraním na rozvoj investícií a zamestnanosti v rámci zásad trvalo udržateľného rozvoja regiónu Tatier.


Strategické ciele:

1. Podporovať diverzifikáciu ekonomickej základne regiónu Tatier rozvojom malého a stredného podnikania v oblasti výroby, služieb a obchodu.

2. Stimulovať rast zamestnanosti v regióne Tatier
pri súčasnom propagovaní zásady rovnakých podmienok vstupu na trh práce pre všetkých členov občianskej komunity vrátane rómskej menšiny.

3. Napomáhať vytváraniu priaznivých podmienok pre rozvoj turizmu a rast atraktívnosti regiónu Tatier ako lokality vyhľadávanej investormi pre umiestnenie priamych zahraničných investícií.

4. Presadzovať medzinárodne platné zásady kvality a uplatňovať normy EU vo svojej činnosti ako efektívne hospodáriaca rozvojová mimovládna organizácia dôsledne orientovaná na trvalú spokojnosť svojich zákazníkov.